Labsii Lafa Magaalaa Oromiyaa Pdf

Dhimma Finfinnee Ilaalchise Barreeffama Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimma Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Addisuu Araggaa barreesse Yerooblog Culture&History , Opinions , Oromia &Ethiopia , Politics November 29, 2017 November 29, 2017 4 Minutes. Hundeessuuf Babe Lakk. 179/2005 Labsii Ejansii Misoomaafi Maanaaji-mantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Sagantaalee, imaammata misoomaafi maanaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojiirra oolchuudhaaf haala qindaa'een hogganuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Magaalota naannichaa keessatti sirna. Magaalaa Finfinneetti kanaan dura damee tokko kan banate yoo ta'e, damee isaa 2 ffaa fi 3 ffaa Gullalleefi Askootti banateera. Lafa Magaalaa Liiziin Bulchuu Lafa Magaalaa Liiziin Kennamuu fi Pilaanii Magaalaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. 6n gaggeessaa kan ture dhaabbanni Chaayinaa CCCC Koonistiraakshin Onkololeessa 5,2011 Koorporeeshinii Paarkota Indaastirii Ityoophiyaatif ni dabarsa jedhameera. Barumsaaf uumaan waan kennaa guddaa qabuuf wagaa jaha keessatti kutaa 8ffaa xumuree jira. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Oromiyaan bal’ina lafaa ‘square’ kilometirii 363,375 irratti yoo hundooftu, bal’ina lafa biyyattii keessaa persantaa 34. Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veternary waggaa 2ffaa. Tibbana tarkaanfiin ijaarsa seeran alaarratti fudhatamaa jiru labsii liizii 721 bu'uureffachuun ta'uu himaniiru. Tags: #OromoProtests, Africa, Human rights, Human Rights violations against. Kutaa Tokko 1. Lafa ganama harkaa qabuu itti dhabe. Labsii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Naannoo Dhaabuuf Bahe : Labsii Lak 6 Bara 1988. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Magaalota. Juneidi Sado - pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa - Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa - Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee "Kuwee" Martha Kumsa - acclaimed journalist and imprisoned professor. Halii ballinaan baha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessaatti ta'a jiru karoora uummata Oromoo ballessani lakobsa uummata kana gad busu ti. Wayyaaneen dhimma kana sababeeffachuudhaan har'a irraa kaasee wal gayii waan itti fufuuf manni barumsaa hin jiru gidduu kana jechuudhaan labsii sodaa qabduun dabarfachaa jirti. December 24, 2017 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment Afa yaa’iin bakka bu’oota uummataa wayyaanee kan turan Abbaa Duulaa gammadaa ji’a Fulbaanaa bara 2017 keessa xalayaa hojii gadi dhiisuu koree giddugalaa EPRF’f dhiyeessee turuun isaa sabaa himaalee gara garaan himamee jira. Obbo Jawwar akka jedhanitti labsii kana irratti kewwata 9. Uummatni Oromoo naannoo daangaa kanaa jiraatan lafti kun keenya jedhanis waraana kumaatamaan bobbaasuun uummata Oromoo irratti miidhaa daangaa hin qabne gaggeessaa jira. Waajjira Barnootaa jechuun akkaataa caasaa irraa jalaatiin Waajjira Barnoota Godinaa, Waajjira Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa ykn Waajjira Barnoota Aanaa jechuudha. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Guduunfaa koroota keennas ilaalchisee waan irra geenne ibsa ijjannoo kanati aanu baafanneerrra: 1 Haala fi sadarkaan qabsoon Walbummaa Oromiyaa irra geette xiinxallaa. Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veternary waggaa 2ffaa. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South. Hundeessuuf Babe Lakk. Bu'ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. Naannoo Oromiyaa jechuudha. Haala caaseffama bulchiinsatiin godinaalee 18, Anaalee 309 (baadiyyaa 265 fi Magaala 44), gandoota magaalaa 540 fi gandoota baadiyyaa 6,478 tti qoodamuun hojiin misoomaa, siyaasaa. Labsii Manneen Murtii Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Fooyya'ee Bahe, Lakkoosa 216/2011, haala walsimatuun gurmaa'insaa fi hojimaata dhaddacha manneen murtii Oromiyaa sirreessuun barbaachisaa waan ta'eef; Manneen Murtii Oromiyaa hojii dhaddachaa hojimaata iftoomina fi itti gaafatamummaa. 20) urban land in the region. 179/2005 Labsii Ejansii Misoomaafi Maanaaji-mantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Sagantaalee, imaammata misoomaafi maanaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojiirra oolchuudhaaf haala qindaa’een hogganuun barbaachisaa ta’ee waan argameef; Magaalota naannichaa keessatti sirna. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Labsii Laic. Kanneen hojii keessa hin jirre lafa fudhatan kaayyoo fudhataniif dhiisanii kaayyoo biraatiif kanneen oolchan, dalleessanii misooma malee teechisaa waan turaniifi sababoota naannoo faaluutiin tarkaanfiin garaagaraa irratti fudhatamaa tureera. Hunda dura nama akka keessan onneerraa dubbatee garaa saba isaa jiisu mooraa gamasii keessatti arguunuu waan guddaadha, ammas ija hamaa sirraa ha qabu jenna. Seenaa Lafaa tan Lafee tan dhabnee tan harkaa qabnuu. "Eejeosii" jechuun Eejensii too'ataa dhaabbatoota bosona mootummaa naannoo Oromiyaa akkaataa dambii lakk. Haala Waliigalaa 1. Labsii Caffee Oromiya- atiin bahe 2/1985 jechuudha. Gareen tokkummaa oromoo akkuma amaleeffattan diigaa turan, ammass harka lafa jalan tokkummaa oromoo aarsaa qaaliin argamte irratti gufuu ta’uuf yeroo carraaqan argamu. Akkaalaa labsii I;. Haaluma kanaan Magaalaa Burraayyutti Investaroota 769 galmeeffamanii jiran keessaa 458 hojii keessa jiru. 14) "Lafa Albuudaa" jechuun lafa baadiyyaa hojii misooma albuudaafoole ta 'ee hiika Labsii Misooma A Ibuudaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO) Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Haaluma kanaan godina Shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti, barattoonni manneen barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophahina Amboo hiriira mormii gaggeessaa oolanii jiru. OBN Gur 13, 2011- Ijaarsa seeran alaa irratti tarkaanfiin fudhatamu seera qabeessa jedhan hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dr Mikeessaa Miidhagaa. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal’atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Sagantaalee imaammata misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojii irra oolchuudhaaf haala qindaa’een hogganuun barbaachiisaa ta’ee waan argameef;. Naannoon kun walumatti lafa-Oromoo jedhamee yoo beekkamu lafa walakeessaa fi kibba Itoophiyaa qabata, kunis yeroo amma lafa sabni Oromoo hin taane irra jiraatu of keessatti qabata. Kan magaalaa kan taate E-Mail Snow Alert kana irraa ibsa dhimma labsii Sardama Cabbii fi seera lafa konkolaataa dhaabanii argachuu ni dandeessa. Ulaan saaqame Kun saffisaan cufamuu qaba. Kitaabichi godinootaa fi magaalota Oromiyaa hunda akka dhaqqabuuf carraaqaara. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. Eblaa fi Caamsaa keessa, daangaa magaalaa Finfinnee Oromiyaatti babal'isuuf karoora. Mata Duree Gabaabaa. View my complete profile. Seensa Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Haaluma kanaan akka garee Hariiroo Hawaasaatti bara baajataa kana keessa hanga gabaafni kun qophaa'utti abbootiin seeraa garee siviilii marii labsii lafa baadiyyaa lakk. Gaaraa alii dheeraa koottaa dawwaadhaa. keewwala 49( I) tiin dambiin kanatti aanu babee jira. Kun Finfinnee qofaa osoo hin taane guutuu, Oromiyaa keessatti bifa wal-fakkataan itti fufe. Tarkaanfiwwan duraa fudhataman keessaa lafa Oromoo karaa adda addaatiin saamamaa tureefi misooma malee abbootii qabeenyaatiin seeran ala fudhatamee ture deebisiiseera. Magaalaa Oromiyaa bakka adda addaatti Lammiiwwan Oromoo naannoo somaalee Qe'eefi Lafa isaanii irraa buqqa'aniif manneen jireenyaa ijaaramaa jiran keessatti qooda Isaan Fudhata. Labsii baase kanaan, Paarlaamaan Awurooppaa, balaaleffanaa fi himannaa guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeesseera. Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Biiroon lafa baadiyaa fi eegumsa naannoo oromiyaa labsii lakk. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu’uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa’aa, milkaa’aa ta’een ragaa qindaa’aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama. Murtee manni maree bakka bu'oota uummataa Jimaata darbe bifa wal falmisiisaa ta'een Labsii yeroo muddamaa hojiirra oolche irraa kan ka'een lagannaan gabaa guutuu Oromiyaa keessatti guyyoota sadihiif bifa qindaawaa taheen. Kanaafuu, akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Qaamol-ee Raawwachiiftuu Mootum-maa Naannoo Oromiyaa Lak. 10) "Investarii" jechuun hiikkaa investimantii jajjabeessuu, babal'isuufi qindeessuuf Labsii. "Labsii" jechuun Labsii Bulchiinsa Hojjetoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 46/1994 Bara 1994 Bahe Fooyyessuuf Bahe kwt. Kana booda labsii atattamaatiin manni hidhaa gara warsha guddinaafi qaroominaatti akka jijjiiramu, lafti hacuuccaafi roorroon irra ture lafa bilisummaaf nagaa akka ta’u, saba hundumaa gidduu jaalalaafi waliigalteen akka bu’u, barataan sammuu qulqulluun baratee argannoo ajaa’ibsiisaa akka gonfatuufi kan biroonis argaman. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 105/1998 absii Qaamoota Raawwachiiftuu tummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Lak. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Qabsoo wareegama qabeenyaa fi lubbuu guddaan as gahe kana ufi duuba deebisanii umrii gabrummaa ummata Oromoo fi… Read More ». Akkaalaa labsii I;. December 24, 2017 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment Afa yaa'iin bakka bu'oota uummataa wayyaanee kan turan Abbaa Duulaa gammadaa ji'a Fulbaanaa bara 2017 keessa xalayaa hojii gadi dhiisuu koree giddugalaa EPRF'f dhiyeessee turuun isaa sabaa himaalee gara garaan himamee jira. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013?. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 19) “Lafa” jechuun lafa baadi-yyaa fi magaalaa naannicha keessatti argamu jechu dha. Gandii fi mandarri, magaalaa fi godinni Oromiyaa tokkollee kan qabsoo kana keessaa qooda hin qabne hin argamu. Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. 130/1999 kwt. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda'a. Afaan Oromoo osoo Abbaa itti gaafatamummaan irratti hojjatu qabaatee Addunyaarraatti Afaanota Gurguddoo keessaa Sadarkaa 20ffaa argata ture. ’’Lafa haftee Bosonaa“ jechuun lafa baadiyyaa bosonni uumamaa irraa manca’ee. Morokootti Kampaaniin hojii boba'aa qulqulleessuu irratti bobba'ee kampaanii Samiir Gurupp jedhamu qofa. Akka Kanaan Oromiyaa Kibba Jeneraal Kamaal Galchuu tiif, Walakkeessa Oromiyaa Koloneel Hayiluu Gonfaa tiif, Oromiyaa Baha fi Lixa ammo Obbo Daawud Ibsaatiif kenna. Ulagaalleen miseensa waldaa hojii gamtaa ta`anii galmaa`uuf dandeesisan labsii waldaa hojii gamtaa lakk,147/91 irratti kan ibsame akkuma jiratti ta`ee raawwii qajeelfama Gurmaa`isa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa manajireenyaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. Karoorri kun balaa ulfaataa kan ummata Oromootti fidu, Oromoo fi Oromiyaa bakkoota adda addaa 3 fi sanaa olittillee cicciru, qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee fi naannawa sana jiran miliyoonotaan lafa irraa buqqisee kan dhabamsiisu, aadaa, seenaa fi afaan Oromoo kan bal’eessuuf karoorfame ta’uu isaa hubachuuni bara 2014 yeroo labsiin kun. Sadaasa 25,2015 Gootootni Qeerroon Barattootni Oromoo Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo FDG mORMII MASTER Plan Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti dabarfame fi gaaffii Mirga Abbaa biyyummaa dhiyeeffachuun fincila dhoosuun Daandii konkolaataa gara dhiha Oromiyaa fi Wallaggatti dabarsu cufuun waraanaa wayyaanee waliin wal dura. Kanaafuu, akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta. Naannoo Oromiyaa jechuudha. 8 gulantaa addunyaa kan kutaa suniif lafa kaayame hin qabdu. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba'laa irra buqisaa jiru. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa. Haala Yeroo Ilaalchisee Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Irraa kenname (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2,2014 Jimmaa Bakka bu’oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf. pdf: 3/1987. "Eejeosii" jechuun Eejensii too'ataa dhaabbatoota bosona mootummaa naannoo Oromiyaa akkaataa dambii lakk. 132/2003 fi labsii Bulchiinsa hojjatoota Mootummaa Oromiyaa lakk 61/94 keewwata 50/3 fi 88/2'n kennameef qajelfamoota Onnachiiftuu Carraa Barumsaa fi Leenjii Ogeeyyii Fayyaa Naannoo Oromiyaa kanatti aanu basee jira. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. OBN Gur 13, 2011- Ijaarsa seeran alaa irratti tarkaanfiin fudhatamu seera qabeessa jedhan hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dr Mikeessaa Miidhagaa. 4) Bara 2004 - Magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaa dabarsuu irratti fincila hanga yeroo sanitti morkataa hin qabnetu guutuu Oromiyaa keessatti. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Magaalaa Adoolaa Woyyuu ganda 01 keessatti argamu Bul/M/Ar/Nageellee Gosa Caalbaasii idileetiin buuura lafa balina kaareemeetira 345M2 irratti argamu Labsii Liizii Lafa Magaalaa lakk. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun “Labsii Magaalota. 147/2009 kan hundaa'e yoo ta'u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. Kanaafuu, akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. your password. 130/1999 kwt. Magaalaa Adoolaa Woyyuu ganda 01 keessatti argamu Bul/M/Ar/Nageellee Gosa Caalbaasii idileetiin buuura lafa balina kaareemeetira 345M2 irratti argamu Labsii Liizii Lafa Magaalaa lakk. Kanaafuu, akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Finfinneen Hadhuura OROMIYAA ta'uu irraa kan ka'e labsii Lak. Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa Hundeessuuf Bahe : Labsii Lak 6 Bara 1986. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bittaan EPRDF Wayy aanee OPDO hundeetiin Biyya Oromiyaa irraa haa buqqa'uuti malee, gaaffii bulchiinsi gaarii OPDO fooyya'ee nurratti haa cimuu miti!! Gaaf tokko, maanguddoo Oromoo tokkoofi daa'ima Oromoo tokkotu wajjiin karaa adeema jedhan. Waajjira Barnootaa jechuun akkaataa caasaa irraa jalaatiin Waajjira Barnoota Godinaa, Waajjira Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa ykn Waajjira Barnoota Aanaa jechuudha. Oct 10, 2018 Ijaarsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaan jalqabaa xumuramee Onkololeessa 5 sirni walharkaa fuudhuu ni gaggeeffama jedhame. Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa waggoota 65'n darban keessa, fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaa garaatti agarsiisaa turani. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Akka kutaa 8ffaa xumureen mana barumsaa kutaa lammaffaaf magaalaa Naqamtee deemuu malee filmaata hin qabu ture. OROMO LIBERATION FRONT Finfinneen Lafa Oromoo ti! (Ibsa ABO) Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. 10) "Investarii" jechuun hiikkaa investimantii jajjabeessuu, babal'isuufi qindeessuuf Labsii. Haaluma kanaan akka garee Hariiroo Hawaasaatti bara baajataa kana keessa hanga gabaafni kun qophaa’utti abbootiin seeraa garee siviilii marii labsii lafa baadiyyaa lakk. Caalbaasiin ba’u hundi Oromoota cal-godhee hambise. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Oromo Movie. Magaaloti Oromiyaa keessa jiran hedduun qubsuma waraana koloneeffataa afaan Habashaatti Katamaa (Military garrisons) jedhaman ta'uun ifa galaa dha. to download pdf from this website you don't have to be a genius. 4 ol haguugdee argamti. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO) Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Ummatni poolisaa fi agaazii wayyaaneen bobbaase gootummaan dura dhaabbatee of irraa dhoorkeera; dhoorkaas jira. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. 6n gaggeessaa kan ture dhaabbanni Chaayinaa CCCC Koonistiraakshin Onkololeessa 5,2011 Koorporeeshinii Paarkota Indaastirii Ityoophiyaatif ni dabarsa jedhameera. Labsii Lak 15 Bara 1989. 2(3) jalatti MAGAALAAN MUUMMITTIIN OROMIYAA FINFINNEEDHA jechuun Magaalattiin akka magaalaa MUUMMEE NAANNICHAA taate ifatti labseera. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. 130/1999 kwt. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. Bara sana miseensa Mana Maree ce'umsaa kan turaniifi yeroo bu'ura labsii 7/1984'n naannoleen haaraan caaseffaman keessatti kan hirmaatan pirofeesar Bayyanaa Pheexiroos, naannoleen shan seeraan ala. Ibsa Koree Qindeessituu Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa (Onko. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. oromiatimes. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu'uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa'aa, milkaa'aa ta'een ragaa qindaa'aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. Fuula I Labsii Lak. As part of Oromia Radio and Television Organization (ORTO), TV Oromiyaa is See more a government-owned and operated television station producing and airing newscasts and sports. ''labsii'' jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu dha. just find your file and get it by clicking on download pdf button. 130/1999 kwt. Labsii Lak 15 Bara 1989. Seenaa Lafaa tan Lafee tan dhabnee tan harkaa qabnuu. Boordii Hojii Gaggeessaa". Ummatni poolisaa fi agaazii wayyaaneen bobbaase gootummaan dura dhaabbatee of irraa dhoorkeera; dhoorkaas jira. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ" jedhu baasuun ni yaadatama. Labsii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Naannoo Dhaabuuf Bahe : Labsii Lak 6 Bara 1988. OBN Gur 13, 2011- Ijaarsa seeran alaa irratti tarkaanfiin fudhatamu seera qabeessa jedhan hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dr Mikeessaa Miidhagaa. Haala caaseffama bulchiinsatiin godinaalee 18, Anaalee 309 (baadiyyaa 265 fi Magaala 44), gandoota magaalaa 540 fi gandoota baadiyyaa 6,478 tti qoodamuun hojiin misoomaa, siyaasaa. Lafa ganama harkaa qabuu itti dhabe. In Oromiyaa, kidnappings, forced disappearances, eviction from homes and lands, arrest, torture and killings have been institutionalized. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. As part of Oromia Radio and Television Organization (ORTO), TV Oromiyaa is See more a government-owned and operated television station producing and airing newscasts and sports. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bittaan EPRDF Wayy aanee OPDO hundeetiin Biyya Oromiyaa irraa haa buqqa’uuti malee, gaaffii bulchiinsi gaarii OPDO fooyya’ee nurratti haa cimuu miti!! Gaaf tokko, maanguddoo Oromoo tokkoofi daa’ima Oromoo tokkotu wajjiin karaa adeema jedhan. Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahi irraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. Haaluma kanaan Magaalaa Burraayyutti Investaroota 769 galmeeffamanii jiran keessaa 458 hojii keessa jiru. if you think this is a great website and your friends must know about it you may share this website with all of them. Qabsoo wareegama qabeenyaa fi lubbuu guddaan as gahe kana ufi duuba deebisanii umrii gabrummaa ummata Oromoo fi… Read More ». Akkanuma dhiiraa-dubartii, xiqqaa-guddaa, bartaa-barsiisaa, barattuu-barsiftuu, qotee-bulaa fi daldalaa, hojjataa fi hojjachiisaa mara kan of-keessatti hammate ture, qabsoon seena-qabeesssichi kuni. Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veternary waggaa 2ffaa. The Text Widget allows you to add text or HTML to your sidebar. Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. 4 jalatti ifatti taa'een raawwatinsi labsii kanaa lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamu hundarrattiidha. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Ulaan saaqame Kun saffisaan cufamuu qaba. Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahi irraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba'laa irra buqisaa jiru. pdf: 3/1987. Akkaataa Magaalaa Teessoo Mootummaa Fed-eraalaa Taate itti Hundeessanii fi Haalotaa Wal-Xaxaa Kana Waliin Walqabatanii Jiran Gatii Qarshii 10 Waggaa 1ffaa Jildii 2 Jimaata Sadaasa 27,2015 3 4 Dinquu Dayyaas 6 10 Fuula 2 Hongeen Biyya Xoophiyaa Akka Malee Hammaatera Haqa Leellisna! Qilleensi Tuujii paasifik yookaan El-nii-noo jedhamu biyyoota. 9) "Biiroo" jechuun Biiroo Galiiwwanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Waajj iraaleesaa sadarkaa Godinaalee, Aanaaleefi Bulchiinsota Magaalaa Oromiyaa keessatti argaman ni dabalata. Faaksii: +251115500640. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Hojii dhiyeessi bu’uuralee misooma magaalaa qindaa’a Guddina biyya tokkootiifis ta'ee guddina hawaas-diinagdee magaalaa tokkootiif inni angafti fi barbaachisaan bu‟uura misoomati. Kanaafuu, buuura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government's rounding up of 3000 people over the past ten days. Morokootti Kampaaniin hojii boba'aa qulqulleessuu irratti bobba'ee kampaanii Samiir Gurupp jedhamu qofa. The Oromo nation constitutes close to 50% of the peoples in Ethiopia. 20) urban land in the region. pdf: 6/1988. Ol’aantummaan seeraa afaan qofa irratti hafaa jiru lafa bu’ee kabajamuu qaba. Haaluma kanaan Magaalaa Burraayyutti Investaroota 769 galmeeffamanii jiran keessaa 458 hojii keessa jiru. Ergamtichi Muktaaris qaanii fi sodaa tokko malee akka qonnaan bulaa Oromoo buqqisee abbootii qabeenyaa jalee fi waayiloota wayyaanee tahan kanaaf kennu waadaa galeera. Magaalaa Adoolaa Woyyuu ganda 01 keessatti argamu Bul/M/Ar/Nageellee Gosa Caalbaasii idileetiin buuura lafa balina kaareemeetira 345M2 irratti argamu Labsii Liizii Lafa Magaalaa lakk. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Haluma kanarraa ka'udhaan, kenninsi tajaajila bu'uuraalee. Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte Oromiyaa keessatti barnoonni sad. Ibsa Koree Qindeessituu Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa (Onko. 163/2003 keessaa sirna bulchiinsaafi misooma Iafa baadiyyaa fl magaalaa irra deebiidhaan gurmeessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Misoomaa fi bulchiinsi Iafa magaalaa sirna odeeffannoo ragaa lafaa fi qabeenya. Haala caaseffama bulchiinsatiin godinaalee 18, Anaalee 309 (baadiyyaa 265 fi Magaala 44), gandoota magaalaa 540 fi gandoota baadiyyaa 6,478 tti qoodamuun hojiin misoomaa, siyaasaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Akka afaanii (afaaniin dubbatan) kana onnee yoo qabaatan heerumaafi seera amma lafa jirutti fayyadamuun qabeenya Oromiyaa dhuunfaa mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka galu falmachuu danda'u. Akka kutaa 8ffaa xumureen mana barumsaa kutaa lammaffaaf magaalaa Naqamtee deemuu malee filmaata hin qabu ture. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama. Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahi irraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. Hojii dhiyeessi bu’uuralee misooma magaalaa qindaa’a Guddina biyya tokkootiifis ta'ee guddina hawaas-diinagdee magaalaa tokkootiif inni angafti fi barbaachisaan bu‟uura misoomati. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. 87/1997 Fooyyessuf Labsii Bahe. Labsii Lafa Magaalaa 'Liiziin' Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja'aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas 'dambiiwwanii' fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba'an rakkoo kan qaban waan ta'aniif fooyyessuun barbaachiseera. 1 5) "Horsiisee bulaa" jechuun nama dhuunfaa daldalaaf osoo hin ta'iin jireeenya isaatiif hojii. 14) "Lafa Albuudaa" jechuun lafa baadiyyaa hojii misooma albuudaafoole ta 'ee hiika Labsii Misooma A Ibuudaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Akkaataa Labsii Federaalaa Haala Lafti Magaalaa Liiziin Itti Qabamuuf Bahe lakk. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Mata Duree Gabaabaa. Labsii Manneen Murtii Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Fooyya'ee Bahe, Lakkoosa 216/2011, haala walsimatuun gurmaa'insaa fi hojimaata dhaddacha manneen murtii Oromiyaa sirreessuun barbaachisaa waan ta'eef; Manneen Murtii Oromiyaa hojii dhaddachaa hojimaata iftoomina fi itti gaafatamummaa. Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! Tulluu Caalii irraa Diraamaa Wayyaneen maqaa “Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee /Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda’ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu. Dhimmi master plaanii magaalaa Finfinnee otuu irratti mari’atamiinii fi furmaata tokko hin argatiin dhimma magaalaalee Oromiyaa fiduun, magaalaalee naannoo Oromiyaatti cehanii labsii kana baasuun, isa karaa master pilaanichaa gochuun isaan danqee ture, harka biraatiin magaalaalee naannoo Finfinnee jiran, Finfinneetti dabaluuf yokaan. Akkanuma dhiiraa-dubartii, xiqqaa-guddaa, bartaa-barsiisaa, barattuu-barsiftuu, qotee-bulaa fi daldalaa, hojjataa fi hojjachiisaa mara kan of-keessatti hammate ture, qabsoon seena-qabeesssichi kuni. Namoonni seenaa fi siyaas-diinagdee Oromoo irratti beekumsaa fi hubannoo argachuu barbaaddan kitaaba kana dubbisuu qabdan. 8411999" jedhamee waamamuu ni dan~'a. Bakkalcha Oromoo 2. tahuu agarsiisuu illee ummatni Ormoo ammaan booda lammata ibsaa fi labsii kijibaa fi fakeessaa akkasii akka hin sobamne diinaafi firaafis mirkaneessa. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe’eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to’achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon. hawwattoota adda addaafi lafa warshaa industiriif oole jechuudha. Ogeessa Information Technology kan ta'e, Abdiisaa Beencaa Jaarra, komaandi poostiitiin akka qabame dubbatamaa jira Yerooblog Human Rights , News & Views , Oromia &Ethiopia , Oromo Protests , Politics November 23, 2016 November 23, 2016 3 Minutes. Labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun gareen Komand poostii hoogantoota OPDO fii poolisii Oromiyaa hidhuu itti fufan. WALABSII, source of vast information about the Horn of Africa's largest nation, Oromo. Freedom is defined as “the power or right to act, speak, or thing as one wants without hindrance or restraints. Labsii lafa baadiyyaa gammachuudhaan fudhachuudhanis hirira qabsoo, isa jalqabaa, keessatti uf argee. Oromiyaan bal'ina lafaa 'square' kilometirii 363,375 irratti yoo hundooftu, bal'ina lafa biyyattii keessaa persantaa 34. ”Labsii” jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan baate ragaa abbaa qabiyee kan biraa kan kennamuuf tauu Nuuruu qabeenyummaa isaanii kan tae mana jireenyaa raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni. misooma biqiltuu shonkoraa holqa Oomoo isa garjalla isa lafa hektaara 245,000 irraa qulqulleessanii kaasuu fi jiraattota 200,000 kan laficha irra jiraatan waliin wal qabatee ka'udha. Oct 10, 2018 Ijaarsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaan jalqabaa xumuramee Onkololeessa 5 sirni walharkaa fuudhuu ni gaggeeffama jedhame. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. 2(3) jalatti MAGAALAAN MUUMMITTIIN OROMIYAA FINFINNEEDHA jechuun Magaalattiin akka magaalaa MUUMMEE NAANNICHAA taate ifatti labseera. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba’laa irra buqisaa jiru. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. Dambii Lakk. Boordii Hojii Gaggeessaa". Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte Oromiyaa keessatti barnoonni sad. pdf: 6/1988. 4) Bara 2004 - Magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaa dabarsuu irratti fincila hanga yeroo sanitti morkataa hin qabnetu guutuu Oromiyaa keessatti. Lafa Galmaa Abba Gadaa diiganitti galma mootummaa, bakka galma Qaalluu diiganitti immo mana sagadaa/ Bataskanaa ykn Orthodox dhaabbatan. Akkuma labsii lakk. BACKGROUND On April 26, 2014, Oromo students' nonviolent protest was held at Wallaggaa University against the plan (called the Addis Ababa Master Plan) to evict millions of Oromo farmers and dispossess them of their land in Oromian districts surrounding Finfinnee under the pretext of the "urban development of Addis Ababa. December 24, 2017 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment Afa yaa’iin bakka bu’oota uummataa wayyaanee kan turan Abbaa Duulaa gammadaa ji’a Fulbaanaa bara 2017 keessa xalayaa hojii gadi dhiisuu koree giddugalaa EPRF’f dhiyeessee turuun isaa sabaa himaalee gara garaan himamee jira. 4 jalatti ifatti taa'een raawwatinsi labsii kanaa lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamu hundarrattiidha. Arba guddaa tokkotu quuncee qallishaa. Sirnoota dabran keessatti aadaan magaalaa qilleensa farra Oromoo ta'een waan guutamee, akkasumas Oromoon sirna abbaa lafaatin lafa baadiyyattin waan walitti hidhameef magaalaatti kan godaanu xiqqaa ture. 9) "Biiroo" jechuun Biiroo Galiiwwanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Waajj iraaleesaa sadarkaa Godinaalee, Aanaaleefi Bulchiinsota Magaalaa Oromiyaa keessatti argaman ni dabalata. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Boordii Hojii Gaggeessaa". 132/2003 fi labsii Bulchiinsa hojjatoota Mootummaa Oromiyaa lakk 61/94 keewwata 50/3 fi 88/2'n kennameef qajelfamoota Onnachiiftuu Carraa Barumsaa fi Leenjii Ogeeyyii Fayyaa Naannoo Oromiyaa kanatti aanu basee jira. Bara sana miseensa Mana Maree ce'umsaa kan turaniifi yeroo bu'ura labsii 7/1984'n naannoleen haaraan caaseffaman keessatti kan hirmaatan pirofeesar Bayyanaa Pheexiroos, naannoleen shan seeraan ala. Haluma kanarraa ka'udhaan, kenninsi tajaajila bu'uuraalee. 94/1997 Labsii Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Seensa Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. Haaluma kanaan godina Shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti, barattoonni manneen barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophahina Amboo hiriira mormii gaggeessaa oolanii jiru. your username. Waajirri bulchinsaa fi misooma magaalaa Oromiyaa kan jedhamu, wajira waldaa qonnaan bultootaa itophiyaa, kan Obboo Abdallaa Soonneessaa kan ture, kiraayidhaan keessa jiraachaa turan. OBN Gur 13, 2011- Ijaarsa seeran alaa irratti tarkaanfiin fudhatamu seera qabeessa jedhan hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dr Mikeessaa Miidhagaa. just find your file and get it by clicking on download pdf button. Finfinnee, Gurraandhala 13,2011(FBC)- Ijaarsa seeran alaa irratti tarkaanfiin fudhatamu seera qabeessa jedhan hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dooktar Mikeessaa Miidhagaan. Labsii Lak 15 Bara 1989. 4 ol haguugdee argamti. 18) “Lafa Magaalaa” jechuun lafa daangaa bulchiinsa magaalaa keessatti argamu jechu dha. pdf: 6/1988. Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahi irraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. Akka Kanaan Oromiyaa Kibba Jeneraal Kamaal Galchuu tiif, Walakkeessa Oromiyaa Koloneel Hayiluu Gonfaa tiif, Oromiyaa Baha fi Lixa ammo Obbo Daawud Ibsaatiif kenna. 147/2009 kan hundaa'e yoo ta'u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte Oromiyaa keessatti barnoonni sad. Obbo Jawwar akka jedhanitti labsii kana irratti kewwata 9. Ogeessa Information Technology kan ta'e, Abdiisaa Beencaa Jaarra, komaandi poostiitiin akka qabame dubbatamaa jira Yerooblog Human Rights , News & Views , Oromia &Ethiopia , Oromo Protests , Politics November 23, 2016 November 23, 2016 3 Minutes. Haala caaseffama bulchiinsatiin godinaalee 18, Anaalee 309 (baadiyyaa 265 fi Magaala 44), gandoota magaalaa 540 fi gandoota baadiyyaa 6,478 tti qoodamuun hojiin misoomaa, siyaasaa. OBN Gur 13, 2011- Ijaarsa seeran alaa irratti tarkaanfiin fudhatamu seera qabeessa jedhan hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dr Mikeessaa Miidhagaa. labsii ejansii misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa mootummaa naannoo oromiyaa hundeessuuf bahe. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa. TV Oromiyaa is a satellite television station from Adama, Ethiopia, providing News shows. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun “Labsii Qaamol-ee Raawwachiiftuu Mootum-maa Naannoo Oromiyaa Lak. keewwala 49( I) tiin dambiin kanatti aanu babee jira. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Haala caaseffama bulchiinsatiin godinaalee 18, Anaalee 309 (baadiyyaa 265 fi Magaala 44), gandoota magaalaa 540 fi gandoota baadiyyaa 6,478 tti qoodamuun hojiin misoomaa, siyaasaa. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Labsii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Naannoo Dhaabuuf Bahe : Labsii Lak 6 Bara 1988. Halii ballinaan baha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessaatti ta'a jiru karoora uummata Oromoo ballessani lakobsa uummata kana gad busu ti. Akkanuma dhiiraa-dubartii, xiqqaa-guddaa, bartaa-barsiisaa, barattuu-barsiftuu, qotee-bulaa fi daldalaa, hojjataa fi hojjachiisaa mara kan of-keessatti hammate ture, qabsoon seena-qabeesssichi kuni. your password. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. com,letest news. 3) Bara 2002 - Barataan Oromoo tokko (yuniversitii kamitti akka tahe dagadheera) ajjeefamuu hordofee Oromiyaa mara keessati fincilli torbaanotaaf lafa raase barattootaan geggeeffame. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Labsii Qaamota Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Aangoofi Ga'ee Hojii Isaanii MurteessuufBahe Lak. Gareen tokkummaa oromoo akkuma amaleeffattan diigaa turan, ammass harka lafa jalan tokkummaa oromoo aarsaa qaaliin argamte irratti gufuu ta’uuf yeroo carraaqan argamu. A leaked legislative document: TPLF's baby candy for Oromia: Is it the question of Freedom or Question of Addis Ababa May 3, 2017 Posted by OromianEconomist in #OromoProtests. Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa waggoota 65'n darban keessa, fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaa garaatti agarsiisaa turani. ABOn waadaa seene itti cimsuudhan, hifaatuu malee tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo tokko. ‏‏٣٠٬٢٣٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٣٦‏ عن هذا‏. 8411999" jedhamee waamamuu ni dan~'a. Wixineen Labsii Keeyyata 49(5) hiikuuf qophaaye dantaa Oromiyaan Finfinnee irrraa qabdu kan dhabamsiisu malee kan eegsisu miti. Kaayyoo Qajeelfamichaa fi Barbaachisummaa Isaa. Waan ta’eef haala qubattooti alagaa humnaan lafa Oromoo irratti qubsuma ijaarratanii fi. In Oromiyaa, kidnappings, forced disappearances, eviction from homes and lands, arrest, torture and killings have been institutionalized. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Ogeessa Information Technology kan ta’e, Abdiisaa Beencaa Jaarra, komaandi poostiitiin akka qabame dubbatamaa jira Yerooblog Human Rights , News & Views , Oromia &Ethiopia , Oromo Protests , Politics November 23, 2016 November 23, 2016 3 Minutes. Tibbana tarkaanfiin ijaarsa seeran alaarratti fudhatamaa jiru labsii liizii 721 bu'uureffachuun ta'uu himaniiru. 151 /2005 Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafa Baadiyaa Naannoo Oromiyaa Labsii bulchiinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa lakk. Ilmaan Oromoo kan kumaatamaan lakkaawaman qe'ee isaaniiti akka buqa'an godhaman. Welcome! Log into your account. Oromiyaan bal'ina lafaa 'square' kilometirii 363,375 irratti yoo hundooftu, bal'ina lafa biyyattii keessaa persantaa 34. 84/1999 keewwata 3( I) tiin kan hundaa'e jechuudha. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. (SBO Waxabajjii 12/2017 )Torbanoota darban keessa ergamtootni Wayyaanee OPDOn Lammaa Magarsaa, Abbaa D/Gammadaa fi Warqinee Gabayyoon durfaman afaaniin uummataa gowwomsuuf Godina Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo ishee sochoo'a akka turaniifi ololaa afaanfaajjii maqaa aantummaa uummata Oromoof qabna jedhuun ofaa turuun ifaadha. Hoggantoota Paartii OFC ilaalchisee ,namootni kun to 'annoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa jala akka hinjirre beekamuu qaba. Dimshaashatti wanniin hubadhe namtichi ji'oota muraasa dura hamma tokkos ta'u dhugaa Oromoo akkaataa miira saba kanaa hawwatuun dubbachuun dhageettii argate saffisaan gara OPDO duriitti deebi'aa jiraachuu isaati. Lafa Magaalaa Liiziin Bulchuu Lafa Magaalaa Liiziin Kennamuu fi Pilaanii Magaalaa. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bittaan EPRDF Wayy aanee OPDO hundeetiin Biyya Oromiyaa irraa haa buqqa'uuti malee, gaaffii bulchiinsi gaarii OPDO fooyya'ee nurratti haa cimuu miti!! Gaaf tokko, maanguddoo Oromoo tokkoofi daa'ima Oromoo tokkotu wajjiin karaa adeema jedhan. Halii ballinaan baha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessaatti ta'a jiru karoora uummata Oromoo ballessani lakobsa uummata kana gad busu ti. Oromiyaa Lakk. The Text Widget allows you to add text or HTML to your sidebar. Waan baayyee ijoollee tureef isa gargaaruuf obboleettiin isaa wajjin Naqamte deemuuf dirqamte jirti. Biiroon Barnootaa Oromiyaa bu'uura Labsii Qaamolee Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra deebiin gurmeessuu, aangoofi hojii isaanii murteessuuf bahe Labsii Lakk. Egaa kana booda, Minilik Inxooxxoo dha gad bu'e magaalaa isaa Finfinne irratti ijaarachuu kan danda'e. your username. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. 105/1998 Labsii Qaamoota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Lak. Ol’aantummaan seeraa afaan qofa irratti hafaa jiru lafa bu’ee kabajamuu qaba. Waggoota kurnan sana booda turanitti, addunyaa maratti sochiiwwan dhimma kanaa wajjin wal qabatan kan biraan godhamanii turan. 199/2008 keeyyata 74, keeyyata xiqqaa 3 tiin aangoo kennameefiin qajeelfama kana baasee jira. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 94/1997 Labsii Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 147/2009 kan hundaa'e yoo ta'u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. Haaluma kanaan godina Shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti, barattoonni manneen barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophahina Amboo hiriira mormii gaggeessaa oolanii jiru. Labsii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Naannoo Dhaabuuf Bahe : Labsii Lak 6 Bara 1988. Freedom is defined as “the power or right to act, speak, or thing as one wants without hindrance or restraints. WALABSII, source of vast information about the Horn of Africa's largest nation, Oromo. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. BACKGROUND On April 26, 2014, Oromo students' nonviolent protest was held at Wallaggaa University against the plan (called the Addis Ababa Master Plan) to evict millions of Oromo farmers and dispossess them of their land in Oromian districts surrounding Finfinnee under the pretext of the "urban development of Addis Ababa. Namoonni seenaa fi siyaas-diinagdee Oromoo irratti beekumsaa fi hubannoo argachuu barbaaddan kitaaba kana dubbisuu qabdan. Akkanuma dhiiraa-dubartii, xiqqaa-guddaa, bartaa-barsiisaa, barattuu-barsiftuu, qotee-bulaa fi daldalaa, hojjataa fi hojjachiisaa mara kan of-keessatti hammate ture, qabsoon seena-qabeesssichi kuni. Bilbila: +251115154636. Ummatni poolisaa fi agaazii wayyaaneen bobbaase gootummaan dura dhaabbatee of irraa dhoorkeera; dhoorkaas jira. Gandii fi mandarri, magaalaa fi godinni Oromiyaa tokkollee kan qabsoo kana keessaa qooda hin qabne hin argamu. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. 104/97 kan dabaltu jechuudadha. Magaalaa Adoolaa Woyyuu ganda 01 keessatti argamu Bul/M/Ar/Nageellee Gosa Caalbaasii idileetiin buuura lafa balina kaareemeetira 345M2 irratti argamu Labsii Liizii Lafa Magaalaa lakk.